Autoschadebedrijf Parein

Algemene voorwaarden

 1. De klant verklaart hierbij een onherroepbaar mandaat te geven aan de hersteller voor de uitvoering van de herstelling aan zijn/haar voertuig en verleent bij deze eveneens zijn/haar toestemming aan de verzekeraar om de betaling rechtstreeks te regelen met de hersteller, zo voorzien.
 2. Van zodra de klant een order plaatst, worden de nodige onderdelen en benodigdheden besteld. Indien de klant, om welke reden ook, afziet van zijn order, zullen de reeds geleverde onderdelen en benodigdheden gefactureerd worden
 3.  De klant verklaart op de hoogte te zijn van en zich akkoord te verklaren met het feit dat de dossierkosten verbonden aan het opmaken van een bestek en de expertise 130 € exclusief BTW (157,3 incl BTW) bedragen, en dat deze gefactureerd zullen worden aan de klant indien hij/zij zou beslissen om de schade in kwestie niet te laten herstellen.
 4. Wanneer er in het kader van de door de klant gegeven herstelorder, supplementaire werken nodig zijn tijdens de uitvoering van de werken, zullen deze aanleiding geven tot een prijsaanpassing ten belope van 20% van het bestek of van de in de werkopdracht bij benadering opgenomen prijs, waarbij de klant nu reeds zijn akkoord met een dergelijke overschrijding betuigt.
 5. Een klacht is slechts ontvankelijk wanneer deze binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht.
 6. De klant verklaart op de hoogte te zijn dat het bedrag van de vrijstelling ( indien van toepassing in zijn/haar verzekeringsovereenkomst) evenals het bedrag van de recupereerbare BTW (indien van toepassing) steeds ter zijner laste blijven en contant voldaan moeten worden bij afhaling van het voertuig.
 7. Alle facturen dienen uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij anders overeengekomen, wij aanvaarden geen cheques. Een ingediende klacht machtigt de koper niet de betaling van de vervallen bedragen uit te stellen. Indien de verzekeraar om gelijk welke reden dan ook een deel of het geheel van de facturen voor de herstelling zou weigeren te betalen, verklaart men zich uitdrukkelijk akkoord om persoonlijk in te staan voor de betaling van de herstelfacturen binnen de 15 dagen na factuurdatum.
 8. Bij niet betaling binnen de 15 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd conform wettelijke tarieven, onverminderd de hierna bepaalde schadevergoeding. Ter vergoeding van de aanmaningskosten is bij niet betaling binnen de voorziene vervaldatum een forfaitaire schadevergoeding cumulatief verschuldigd van 20 euro voor schuldvorderingen kleiner of gelijk aan 150 euro, 30 euro+10% op het schuldbedrag tussen 150.01 en 500 euro, 65 euro+5% op het schuldbedrag tussen 500.01 en eindbedrag.
 9. Wanneer personeelsleden van Autoschadebedrijf Parein de ons toevertrouwde voertuigen besturen, doen zij zulks onder verantwoordelijkheid van de klant en zullen zij als diens aangestelde aanzien worden.
 10. Door niet betaling van een factuur op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de vooraf toegestane betalingstermijnen.
 11. Wanneer personeelsleden van Autoschadebedrijf Parein de ons toevertrouwde voertuigen besturen, doen zij zulks onder verantwoordelijkheid van de klant en zullen zij als diens aangestelde aanzien worden?. Bij gebrek aan dekking door de verzekering van de klant vallen ze volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant.
 12. Autoschadebedrijf Parein is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van of schade aan voorwerpen achtergelaten in het schadevoertuig of in de eventueel ter beschikking gestelde vervangwagen, de klant wordt geacht deze mee te nemen.
 13. Werken die toevertrouwd worden aan onderaannemers zijn slechts gedekt door de waarborg die de leverancier eventueel verleend.
 14. Carrosserieherstellingen ten gevolge van een ongeval dat schade veroorzaakte aan één van de volgende organen: chassis, stuurinrichting, ophanging, remsysteem of een totaal verlies dan zal de aansprakelijkheid van de hersteller uitdrukkelijk en conventioneel beperkt blijven tot die herstellingen die hem toevertrouwd werden. De hersteller zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer het voertuig door een technische controlestation afgekeurd wordt bij een speciale controle “na ongeval”  ingesteld door artikel 23 sixies van het KB van 15 maart 1968 en dit voor een reden vreemd aan de uitgevoerde herstelling.
 15. Het feit dat wij geen enkele in ons voordeel opgestelde clausule aanwenden in onderhavige algemene voorwaarden mag niet geïnterpreteerd worden als dat wij afstand doen van beroep op dergelijke clausule.
 16. Onverminderd de toepassing van het artikel 6, in afwijking van het artikel 1583 Burgerlijk Wetboek, blijven de producten/onderdelen eigendom van ons of van de in onze rechten gestelde partij tot op het ogenblik dat het volledige gefactureerde bedrag op onze rekening staat of op de rekening van de eventuele overnemer van onze schuldvordering. De klant moet alle nodige maatregelen nemen om de uitvoering van deze clausule van eigendomsvoorbehoud te garanderen.
 17. Uw persoonsgegevens worden door Kim Theuwis 03/7555555 verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling of aankopen voor direct marketing, om u nieuwe producten of diensten aan te bieden, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@autoschadebedrijfparein.be. Via dat mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ( Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op onze website www.autoschadebedrijfparein.be.
 18. Beide partijen verklaren en erkennen dat alle geschillen met betrekking tot deze factuur onderworpen zijn aan het Belgisch Recht en dienen voorgelegd te worden aan de Rechtbanken te Antwerpen.